Wetgeving

Het terugdraaien van tellerstanden is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden. De strafmaat is € 10.000,- boete en/of 1 jaar celstraf.

De wettekst luidt als volgt;

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

Nr. 2VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het plegen van fraude door het manipuleren van de tellerstand van motorrijtuigen te bestrijden en met het oog daarop een expliciet verbod in het leven te roepen en te voorzien in een systeem van verstrekking en registratie van tellerstanden; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A In artikel 4b, eerste lid, onderdeel h, wordt na «fietsen» ingevoegd: , gebruik van motorrijtuigen.
B Na hoofdstuk IVA wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IVB. Tellerstanden
Artikel 70m

Het is eenieder verboden om de tellerstand van bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde categorieën motorrijtuigen waarvoor een kentekenbewijs dient te zijn afgegeven zodanig te wijzigen of te doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig te beïnvloeden of te doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand.

Maar ook..

...het corrigeren, repareren of vervangen van een kilometerteller is verboden. Als de teller aantoonbaar stuk is en er moet echt een tellervervanging plaatsvinden, dan dient dit bij de RDW gemeld te worden.

Er zijn dus nooit redenen om aan de kilometerteller te zitten. Ook niet bij vervanging van de motor of de rest van de auto zoals ophanging, remmen en carrosserie. In deze gevallen blijft de stand ongewijzigd, zoals op de teller vermeld staat.